Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2017
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 60LSC-08 Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 8

 "Logistics Strategy และSCOR Model เพื่อการจัดการซัพพลายเชน"  

1. กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase 2560 ครั้งที่ 8

2. หัวข้อ " Logistics Strategy และSCOR Model เพื่อการจัดการซัพพลายเชน"

3. วันที่จัดสัมมนา วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม เวลา 08.30-12.30 น. 

4. สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

5. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นเลิศสู่ภาค อุตสาหกรรม ให้เกิดการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน  

2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีวิสัยทัศน์และความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา  

สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน  150 ท่าน 

7. ผู้ดูแลโครงการ 

กลุ่ม มาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355
E-Mail: si.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

8. กำหนดการกิจกรรม

08.30 – 08.45 น.                           ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
08.45 – 09.00 น.  กล่าวต้อนรับโดย : นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
09.00 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ "ปรับกลยุทธ์ Logistics ก้าวสู่ยุค 4.0  "
โดย: นางสาววลัยพันธ์ เธียรไทย  
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์  บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.  การบรรยายหัวข้อ "พีรมิดสมรรถนะ : จากก้นบึ้งของ SCOR model สู่การควบคุมจัดการทั้ง Supply Chain"  
โดย: นายมงคล พัชรดำรงกุล
ผู้จัดการโครงการเชื่อมโยงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการซัพพลายเชน


-------------------------------------------------------- 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

 9. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

กลุ่มมาตรฐานและนวัตกรรมโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนน พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3817 โทรสาร 0 2644 4355 

Web: www.logistics.go.th   E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

-------------------------------------------------------- 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
1 direk suvanpidok anti-bird industry
2 กจะ ชัยทนุวงศ์ สุพจน์คลีนิก
3 กนกนันท์ ลักษมีสถาพร Xo Young
4 กมลชนก เที่ยงธีระธรรม -
5 กมลทิพย์ โตเมศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6 กรกช ไหมเพ็ชร บริษัท อิสเทริ์น ทีพีเค แค็ปปิตอล จำกัด
7 กฤษชัย วรรณรี SCG
8 กวินธร สัยเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 กัญจณีย์ ดวงแก้ว บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
10 กิตติ โคตรบุญครอง บริษัท เอ็มโอแอลโลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11 กุลบัณฑิต แสงดี มหาวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ
12 กุลิสรา ตะละภัฏ บริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด
13 เกรียงไกร ชาญวิรวงศ์ ศูนย์เรียนรู้และที่ปรึกษามีดี
14 เกรียงศักดิ์ ตั้งประดับเกียรติ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
15 ขจี บุญดี Mighty International
16 ขนิษฐา อาทยะกุล มจธ
17 ขวัญสุดา จันทร์ฉวี บริษัท อิสเทริ์น ทีพีเค แค็ปปิตอล จำกัด
18 คชภัค โพธิ์มั่น บริษัทวันไทยอุตสาหกรรมการอาหารจำกัด
19 คุณากร เกียรติขจรไพศาล บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน)
20 จรีรัตน์ ศรีชม บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
21 จันทมิตตา สกุลกนกนาถ สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22 จันทร์วารี จันทร์หอม บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
23 จันทิราพร ศิรินนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
24 จิรกฤต ชุณหคันธรส Siamsilex
25 จุฑามาศ สวัสดิ์พิมล บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด/ การตลาด
26 จุไรรัตน์ พุกบ้านยาง บริษัท ซัมมิท โอโตซิท อินดัสตรี จำกัด
27 ฉัตรแก้ว พูลนาค solution creation
28 ฉัตรชัย บ.เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
29 ฉัตรชัย ราคา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
30 ฉัตรชัย เลิศอมรพงษ์ บ.เทคโนเมดิคัล จำกัด(มหาชน)
31 เฉลิมเกียรติ แต่รุ่งเรือง บริษัทวันไทยอุตสาหกรรมการอาหารจำกัด
32 เฉลียว บุตรวงศ์ มหาวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ
33 ชนธร ธารกกาญจน์ Star360(Thailand) LTD.
34 ชยุต ทับเที่ยง Roki (Thailand)Co., Ltd.
35 ชัชวัสส์ อินทรพิทักษ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
36 ชัยโรจน์ ญาณเศรษฐวัฒน์ SP World Technology LP.
37 ชาญวุฒิ วิจิตรกุลวงศา The Walt Disney Company
38 ชาติชาย ทรรพนนทน์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
39 ชิติพัทธ์ นิยมแย้ม บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ.(49) จำกัด
40 ชุติมาพร หมอนใหญ่ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
41 ชุมพล ชุมจันทร์ บริษัท ยูไนเต็ด ไทย ดิสทิลเลอร์ จำกัด
42 เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ AMC
43 ณภัทร ปักษา บริษัท อิสเทริ์น ทีพีเค แค็ปปิตอล จำกัด
44 ณรงค์ศักดิ์ วงศ์ศรีประเสริฐ บ.เหล็กสยามยามาโตะ จก.
45 ณฤชา สุกิจจานุภาพ บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
46 ณัฏฐนันท์ เฉลิมทิพย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
47 ณัฏฐ์พัชร์ เวทยสุขุม บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
48 ณัฐชยา ลบแย้ม LIXIL (Thailand) Public Company Limited
49 ณัฐปาลี ศรีบรรพต โกลบอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
50 ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร มหาวิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ
51 ดนยวรรณ ไกรไธสง มจธ.
52 ดุษฎี ใจเที่ยงกิจ MOL Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
53 เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ ปรานต์(2003)
54 ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน มหาวิทยาลัยรังสิต
55 ทองคำ สุวรรณแสนศักดิ์ บจก.โอเรียนตอล การ์เมนท์
56 ทัศนันท์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
57 ทัศนีย์ มีศิริ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
58 ทิพย์สุดา ไตรยราช ม.เทคโนโลยีมหานคร
59 ธนพล ชัยรัชนีกร สมอ.
60 ธนพล สัมฤทธิ์ บริษัท นิี่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จำกัด
61 ธนพันธ์ จงเจริญทรัพย์ Freeland
62 ธนวิชญ์ นันท์พีรวิทย์ Forward Logistics Co. Ltd.
63 ธนาพันธุ์ โพพิศ The Walt Disney Company
64 ธนาวุฒิ แหทรงศิริ SCG
65 ธวัชชัย พ่อค้า บริษัทจี.เค. พาวเวอร์โปรดักส์ จำกัด
66 ธิดารัตน์ วิลัยรส กรมโรงงานอุตสาหกรรม
67 ธีรวัลย์ ภิญโญวงษ์ ม.ศรีปทุม
68 นงลักษณ์ ลิ้มสมเกียรติ T-image
69 นพดล ชาวแพรกน้อย Calsonic Kansei (Thailand) Co.,Ltd.
70 นันทิดา สุขศรีดาวเดือน โรงพยาบาลราชวิถี
71 นันทิยาพร ฉายแสง บริษัท อิสเทริ์น ทีพีเค แค็ปปิตอล จำกัด
72 นิตยา ปงกันคำ เอส เอ ออโต้บอดี้ เซอร์วิส จำกัด
73 นิธิพัฒน์ สุทธิธรรม บริษัท พัชรา ดีเอ็ม.จำกัด
74 นิศากร พ่วงมหา ทีซีพีไทยคาสต์
75 บุญชัย สุระสมบัติพัฒนา บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)
76 เบญจพร พันธ์ศรีนิรมล สำนักงานธุรกิจสะพานขาว ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
77 ปภาวดีรัศม์ เกตุวงศ์วิริยะ บริษัท สตาร์ลิ้งค์ โซลูชั่น จำกัด
78 ประพันธ์ รุจิอาภา Tata (Thailand)
79 ปราณี สุทธิรัตนพร ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิคส์ ประเทศไทย จำกัด
80 ปรียนันท์ นับทอง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
81 ปรียาวดี ผลเอนก มหาวิทยาลัยบูรพา วข.สระแก้ว
82 ปวริศ รัตนเสรีเกียรติ บริษัท รุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด
83 ปวีณา นันทนิวัตติกุล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
84 ปิยวรรณ ใจมั่นคง บริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัด
85 ปิยะพงษ์ เลาหรัตน์ APR Cargo Logistic
86 ปิยาภรณ์ ตรีพลอักษร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
87 พรศิริ อาละหะ บริษัท อิสเทริ์น ทีพีเค แค็ปปิตอล จำกัด
88 พฤกษ์มงคล ขจรศิลป์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
89 พัชรี ห่วงประเสริฐ ซันชายน์
90 พัทธนันท์ ประจงการ Free land
91 พิชยามนต์ พัฒนะมงคลกูล IEE&P Servicess
92 พิมพ์ธวัล ยศมูล บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
93 พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
94 พีร์ภูมิ รุ่งเรือง R&R Restaurants Group Limited
95 พีระพัฒน์ วิวัฒน์บวรกุล บริษัท ทาร์เล้นท์เทคโนโลยี่ จำกัด
96 แพรวธณา ศรีรางวัล บริษัท อิสเทริ์น ทีพีเค แค็ปปิตอล จำกัด
97 ไพฑูรย์ วงศ์สง่า ไทยนครพัฒนา
98 ไพทร ลิมป์วรพรรณ โรงพยาบาลราชวิถี
99 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ รพ.ราชวิถี
100 ภคพล พิงพิทยากุล สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
101 ภวิน มั่นจิตจันทรา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
102 ภัทรนิษฐ์ โรจนเต็มศักดิ์ T.A.P Agency ltd.
103 ภาคภูมิ ทองทวี CP-Meiji
104 ภาณุวิชพงศ์ พิลุน บริษัทวันไทยอุตสาหกรรมการอาหารจำกัด
105 ภูมิธร ภูระธีระ สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย
106 มนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
107 มหศักย์ สุรกิจบวร zortout co.,ltd.
108 มัณทนาภรณ์อรุณเรือง มทร.ตะวันออก วง.อุเทนถวาย
109 มารุต วิจารณญาณ นาโมยะชินโปกรุ๊ป
110 มุฮ์ซิน ไทยประทาน รพ.ราชวิถี
111 ยันตกร สมประสงค์ บริษัทวันไทยอุตสาหกรรมการอาหารจำกัด
112 รัตนวารี วัฒนลีกุล -
113 รัสรินทร์ ไชยพฤทธิพงศ์ Ricoh (Thailand) Limited
114 วรงค์ ยมาภัย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
115 วรธัน อุตตะมัง xeon chemical (asia) Co.,Ltd.
116 วรเศรษฐ์ อุดมสิน มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
117 วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
118 วัฒนพร ศรีราช โรงพยาบาลราชวิถี
119 วันชัย ลิ่วศิริวงศ์ Modish mall
120 วิชญา เลิศพูนวิไลกุล Connell bros
121 วิทยา ทอเจริญ V.M.C. safety Glass(Thialand) co.ltd.
122 วิทิต ธีระสานต์ แมททีเรียลเวิลด์
123 วิภพ เลาหเธียรประธาน ธนาคารกรุงไทย
124 วิมลรัตน์ แกมนิล บริษัท อิสเทริ์น ทีพีเค แค็ปปิตอล จำกัด
125 วุฒยา รุ่งสิทธิชัย APR Cargo Logistic
126 ศรัณย์ อุตตะมัง xeon chemical (asia) Co.,Ltd.
127 ศศิธร บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
128 ศักดี เฉียบแหลม บมจ.ธนาคารกรุงไทย
129 ศิริพร โพธิโส บริษัท อิสเทริ์น ทีพีเค แค็ปปิตอล จำกัด
130 ศิริพัฒน์ สหเมธาพัฒน์ บริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
131 ศิริลักษณ์ นิ่มนุช ทีซีพีไทยคาสต์
132 ศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ์ บริษัท อ.เกษมสันต์
133 ศุภกร วิทยสินธนา IRPC/โรงผสมน้ำมันหล่อลื่น
134 ศุภกฤต หลิมเลิศรัตน์ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
135 ศุภชัย กล้ารบ โรงพยาบาลราชวิถี
136 สมใจ พูนเกษม Comprehensive Solutions Co., Ltd.
137 สมชาย ลักษมีจรัลกุล บ.แมเนจแคร์อิมพรูฟเม้นท์ จำกัด
138 สมนึก ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์ DENSO SALES
139 สรัลณัท ชวนะศักดิ์ สศช.
140 สายนต์ ดีสวัสดิ์ หจก.วีสตาร์บอลลูน
141 สาโรช เทพสังข์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
142 สำราญ เชื้อสุจริต กรมส่งเสริมสหกรณ์
143 สิทธิชัย ฝรั่งทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
144 สุจันทรา ดีสวัสดิ์ หจก.วีสตาร์บอลลูน
145 สุจินต์ จิตพจน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยท ม.มหิดล
146 สุทธิอาจ อิงโพธิ์ชัย มจธ.
147 สุพิชญา ลาภวัฒนะมงคล บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
148 สุภัสสร ฤทธิกาญจน์ อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
149 สุภาพ วงศ์เจริญ อเกษมสันติ์จํากัด
150 สุภาพันธ์ มหาสารกุล PTG energy
151 สุภาภรณ์ พะจุไทย maneephan e-commerce
152 สุภาวดี สายสนิท มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ
153 สุรชัย ตามพร สเล็ทสิส
154 สุรสีห์ กรเกษม บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
155 สุรเสกข์ พฤกษานุบาล DX Innovation
156 สุรัตน์ ลิ้มตระกูล บมจ.ทาทาสตีล ประเทศไทย
157 สุริยา ผุยนวล SCG
158 สุวัจน์ ศรีสังข์สุข Great Asia Corporation Limited
159 สุวัฒน์ จรรยาพูน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
160 สุวัฒน์ ศิริปุณย์ CPG Garment
161 โสภา จิตจำนงค์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
162 หทัยทิพย์ ฉัตรวัฒนากุล  
163 อดิเรก เจริญสุข บริษัท แหลมทองซินดิเคท จำกัด
164 อนุชา โกสลาทิพย์ Vanguard Logistics Services (T) Co.,Ltd.
165 อนุพงศ์ คำเปลี่ยนวงศ์ SIAM SANITARY WARE
166 อนุศักดิ์ จงจามรีสีทอง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
167 อรณิชา บุตรพรหม ม. บูรพา สระแก้ว
168 อรอนงค์ ผิวดำ Alvogen (Thailand) Co., Ltd.
169 อรอุมา วิยะรัตน์ Comprehensive Solutions Co.,Ltd.
170 อรุณจิตร ตรีสิทธิเชษฐ์ บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์
171 อัครเดช คำโตนด บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
172 อังคณา โสภี บ. ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
173 อาณัติ อธิคมปัญญาวงศ์ บริษัท พัชรา ดีเอ็ม.จำกัด
174 อิทธิพล แสงรุ่ง  
175 อุทัย แก้วกลม ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
176 อุเทน สธนกุล LIXIL (Thailand) Public Company Limited
177 อุไรวรรณ พวงษ์ บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
178 อุษา เกิดกิ่ง Techno medical Public Company Limited
179 อุษา เชื่อมกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 

 

10. ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาตามไฟล์เอกสารแนบ

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก