Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

กองโลจิสติกส์ ขานรับนโยบาย นายพสุ โลหะชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

นายพสุ โลหะชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

     จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ตัดโอนภารกิจไปเป็น กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engine of Growth) และกระจายงานสู่ภูมิภาคมากขึ้น ทั้งนี้วารสาร Logistics Forum ยังคงทำหน้าที่เผยแพร่บทความและข้อมูลข่าวสารด้านโลจิสติกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทุกระดับอย่างเข้มแข็งต่อไป

     กองโลจิสติกส์ ยังคงเดินหน้าเพื่อตอบโจทย์ภารกิจในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเร่งดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ นายพสุ โลหะชุน ที่ท่านให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ผ่านเส้นทางอุตสาหกรรม 4.0 ในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน โดยเน้นย้ำถึงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือ SMEs 4.0 ต้องสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก ดังเช่น อุตสาหกรรม S-curve (รวมทั้ง New S-curve) อุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งในพื้นที่ อุตสาหกรรมบริการด้านโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีศักยภาพ โดยต้องใช้วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อจะให้สามารถพัฒนาสร้างฐานงานหรือแพลทฟอร์มในการเป็น Smart SMEs and Social Enterprise ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศต่อไป ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์

     ในปีงบประมาณ 2561 กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยมีโครงการหลักๆ ที่สำคัญ ดังนี้

     โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้นำโปรแกรมระบบงานสารสนเทศด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้พัฒนาขีดความสามารถของตน เนื่องจากการนำโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมได้ เช่น ระบบบริหารการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ระบบบริหารการขนส่ง (TMS) และระบบบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และยกระดับองค์กรให้แข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป

     โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของ SMEs ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (Software Application) หรืออุปกรณ์เครื่องมือ (Hardware Equipments Intelligent) ในงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้พัฒนาตัวเอง โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทั้งในส่วนที่เป็นระบบโปรแกรมประยุกต์ หรืออุปกรณ์เครื่องมือ มาใช้ช่วยในการปฏิบัติงาน โดยมีที่ปรึกษาเฉพาะด้านโลจิสติกส์เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกยังสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำโปรแกรมระบบหรืออุปกรณ์เครื่องมือนั้นไปใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

     โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ให้มีความพร้อมรองรับการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโซ่อุปทาน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการด้วยการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาและความน่าเชื่อถือ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ โดยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวางแผนให้สอดคล้องและพร้อมรับต่อการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อันจะสร้างประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างเต็มศักยภาพ 

     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กรและส่วนเชื่อมต่อกับโซ่อุปทานของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งในพื้นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่อการเพิ่มรายได้ของประเทศ โดยการนำองค์ความรู้เฉพาะด้านและในเชิงลึกเข้าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานประกอบการ หรือ SMEs เป้าหมาย ณ สถานประกอบการนั้นๆ เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม สามารถนำความรู้และเครื่องมือด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายต่อไป

     นอกจากโครงการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีโครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ logistics.go.th

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก