Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


เรียบเรียงโดย คุณอนุรัตน์ เกิดวิชัย

สำนักโลจิสติกส์

ต่อยอดระบบบริหารขนส่ง TMS สู่มาตรฐาน QMark

 ลดต้นทุน ลดเวลา เพื่อการขนส่งสินค้าทางถนนที่ประหยัดและฉับไว

ที่มา Logistics Forum ปีที่ 6 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม-มิถุนายน 2558

โลจิสติกส์มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจทุกประเภท ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ ไปจนถึงการจัดจำหน่าย ต้นทุนโลจิสติกส์จึงมีผลต่อการกำหนดราคาของสินค้าและบริการ ซึ่งต้นทุนโลจิสติกส์ประกอบไปด้วย ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ต้นทุนการบริหารจัดการ และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่ถือเป็นต้นทุนสำคัญในหลายธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องกำหนดแผนงานในการลดต้นทุนค่าขนส่งให้มีความประหยัดแต่สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ถูกนำมาใช้งานเพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หนึ่งในกลยุทธ์ในการขนส่งสินค้าที่ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมนำมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการขนส่งก็คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation management system; TMS)

TMS สนับสนุนงานใดบ้าง?

การทำงานของซอฟท์แวร์ TMS ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 10 โมดูล ได้แก่

(1) การจัดการข้อมูลรถ

(2) การจัดการข้อมูลคนขับรถ

(3) การจัดการลูกค้า

(4) การจัดการสถานที่ต้นทาง/ปลายทาง

(5) การออกใบงานใบรับของและใบงานขนส่ง

(6) โมดูลการวางแผนการขนส่ง

(7) โมดูลการติดตามและอัพเดทสถานการณ์ขนส่ง

(8) การติดตามด้วย GPS

(9) การบำรุงรักษารถ

(10) การรายงานผล

ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์อะไรจากระบบ TMS?

(1) ลดต้นทุนการขนส่ง

(2) ทราบข้อมูลการใช้รถและต้นทุนของการขนส่งอย่างชัดเจน

(3) สามารถติดตามข้อมูลด้านการขนส่ง

(4) เพิ่มความสามารถในการส่งสินค้าตรงเวลาและเต็มจำนวน

(5) บริหารจัดการรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญ ระบบ TMS ยังช่วยให้สถานประกอบการมีความพร้อมที่จะขอการรับรองเครื่องหมาย QMark จากกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย เนื่องจากระบบ TMS ทั้ง 10 โมดูล มีข้อกำหนดที่ตรงตาม QMark มากถึง 19 ข้อ จากข้อบังคับทั้งหมดจำนวน 24 ข้อ

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (QMark) คืออะไร?

มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ QMark ใช้สัญลักษณ์ “Q” แสดงถึงการให้บริการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ (Quality) จากกรมการขนส่งทางบก มีอายุการรับรอง 5 ปี โดย ผู้ประกอบการจะต้องทำการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมินซ้ำจากผู้ตรวจประเมินในปีที่ 3 และปีที่ 5 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่ง โดยข้อกำหนดของ QMark ประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพในการบริการ 5 ด้าน ได้แก่

(1) ด้านองค์กร

(2) ด้านปฏิบัติการขนส่ง

(3) ด้านพนักงาน

(4) ด้านยานพาหนะ

(5) ด้านลูกค้า และภายนอก

เกณฑ์คุณภาพบริการ 5 ด้าน มีข้อกำหนดรวม 44 ข้อ ในจำนวนนี้ เป็นข้อบังคับจำนวน 24 ข้อ ซึ่งผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามส่วนข้อกำหนดอีก 20 ข้อเป็นข้อแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์อะไรจากการผ่านการรับรองคุณภาพ QMark?

1. ผู้ได้รับ QMark มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ เป็นเวลา 5 ปี เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงมาตรฐานการให้บริการ และคุณภาพของการบริการ

2. เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการในการเอาใจใส่ต่อคุณภาพสินค้าและบริการ

3. ผู้ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์การได้รับ QMark ผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ และสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ QMark ได้อย่างเปิดเผย

การบูรณาการระบบ TMS และ QMark เชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสมรรถภาพผู้ประกอบการไทย

หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการกำหนดมาตรฐาน สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และการขนส่งทางถนนของประเทศ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักการขนส่งสินค้า และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ จึงได้มีความร่วมมือในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำระบบ TMS ไปใช้งาน และขอรับการรับรองมาตรฐาน QMark โดยปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน QMark แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 224 ราย (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558) ได้นำระบบ TMS ไปใช้นำร่องจำนวน 10 ราย และสถานประกอบการที่ใช้งานระบบ TMS โดยเข้าร่วมโครงการกับสำนักโลจิสติกส์ ก็ได้รับการส่งเสริมให้ขอรับมาตรฐาน QMark ต่อเนื่องกันไปด้วย

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงระบบ TMS ได้โดยสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในระบบ Web Based และบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android รวมทั้งยังสามารถติดตั้งลงบนระบบปฏิบัติการเดี่ยว (Stand Alone) ได้อีกด้วย สนใจใช้งานระบบ TMS สามารถสมัครมาได้ที่เว็บไซต์ www.thaibackhaul.org และ Application ชื่อ DPIM TMS บนมือถือระบบ Android หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักโลจิสติกส์ โทร. 02 202 3727

 

Comments   

 
0 #26 Hydra Darknet 2019Robertpoofs 2019-06-23 15:30
Добрый день!
Даже очень незабываемый сайт.

Масса приколов...Амф, Амф, Speed, Мяу-Мяу, и т.д.
Заходи на сайт:

http://gidra.sauculpwijam.tk/sitemap.xml
Quote
 
 
0 #25 Baltic AMBER Jewelry 100% GIFT Women EarringsAlisabiny 2019-06-18 10:27
AMBER JEWELRY, Natural BALTIC AMBER, Earrings hoop piercing chandelier

You are Welcome in my Baltic Amber exhibition AmberWizard! https://www.etsy.com/shop/amberwizard

AMBER Earrings Round Yellow beads

Gift, present, Women girls jewelry.
Quote
 
 
0 #24 Baltic AMBER Jewelry 100% SOUVENIR Women EarringsAlisabiny 2019-06-18 04:58
AMBER JEWELRY, Natural BALTIC AMBER, Earrings hoop piercing chandelier

You are Welcome in my Baltic Amber store AmberWizard! https://www.etsy.com/shop/amberwizard

AMBER Earrings Round Yellow beads

Gift, present, Women girls jewelry.
Quote
 
 
0 #23 Baltic AMBER Jewelry Genuine PRESENT Women EarringsAlisabiny 2019-06-17 23:58
AMBER JEWELRY, Natural BALTIC AMBER, Earrings hoop piercing chandelier

You are Welcome in my Baltic Amber store AmberWizard! https://www.etsy.com/shop/amberwizard

AMBER Earrings Small Drop Yellow beads

Gift, present, Women girls jewelry.
Quote
 
 
0 #22 Baltic AMBER Jewelry Real AMULET Women EarringsAlisabiny 2019-06-17 18:36
AMBER JEWELRY, Cat Lovers Earrings, Natural BALTIC AMBER, Earrings hoop piercing chandelier

You are Welcome in my Baltic Amber store AmberWizard! https://www.etsy.com/shop/amberwizard

AMBER Earrings for Cat Lovers Yellow and brown beads

Gift, present, Women girls JEWELRY, Cat Lovers Earrings.
Quote
 
 
0 #21 Baltic AMBER Jewelry 100% PRESENT Women EarringsAlisabiny 2019-06-10 01:18
AMBER JEWELRY, Natural BALTIC AMBER, Earrings hoop piercing chandelier

You are Welcome in my Baltic Amber shop AmberWizard! https://www.etsy.com/shop/amberwizard

AMBER Earrings Round Yellow beads

Gift, present, Women girls jewelry.
Quote
 
 
0 #20 Baltic AMBER Jewelry Genuine PRESENT Women EarringsAlisabiny 2019-06-08 17:59
AMBER JEWELRY, Natural BALTIC AMBER, Earrings hoop piercing chandelier

You are Welcome in my Baltic Amber exhibition AmberWizard! https://www.etsy.com/shop/amberwizard

AMBER Earrings Round Yellow beads

Gift, present, Women girls jewelry.
Quote
 
 
0 #19 Baltic AMBER Jewelry 100% AMULET Women EarringsAlisabiny 2019-06-07 10:31
AMBER JEWELRY, Natural BALTIC AMBER, Earrings hoop piercing chandelier

You are Welcome in my Baltic Amber shop AmberWizard! https://www.etsy.com/shop/amberwizard

AMBER Earrings Small Drop Yellow beads

Gift, present, Women girls jewelry.
Quote
 
 
0 #18 как сохранить молодостьJulia SaG 2019-06-07 10:13
TETROGEN - средство для похудения! TETROGEN - цена, отзывы, купить ( для женщин )
--------------- --------
Пока, пока...
Quote
 
 
0 #17 Baltic AMBER Jewelry Genuine SOUVENIR Women EarringsAlisabiny 2019-06-06 02:05
AMBER JEWELRY, Cat Lovers Earrings, Natural BALTIC AMBER, Earrings hoop piercing chandelier

You are Welcome in my Baltic Amber shop AmberWizard! https://www.etsy.com/shop/amberwizard

AMBER Earrings for Cat Lovers Yellow and brown beads

Gift, present, Women girls JEWELRY, Cat Lovers Earrings.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก