Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

A. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 (BOL-Strategy-PlanA)

28 มกราคม 2552

วิสัยทัศน์

มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล (World Class Logistics) เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาคอินโดจีน

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางการค้า ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุน โลจิสติกส์ (Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวนการนำส่งสินค้าและบริการ (Reliability and Security)

2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป้าหมาย ลดต้นทุนโลจิสติกส์/GDP จากประมาณร้อยละ 19 ในปี 2548 ให้เหลือร้อยละ 16 ในปี 2554

ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 (Strategic Agenda)

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในภาคการผลิต (Business Logistics Improvement)

2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport and Logistics Network Optimization)

3. การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์(Logistics Service Internationalization)

4. การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement)

5. การพัฒนากำลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Capacity Building)

----------------------------------------------------------------------

โครงการที่ได้ดำเนินการในช่วงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554

TOR-50 ข้อมูลรายละเอียดโครงการสำนักโลจิสติกส์ (TOR) ปี 2550 --------------------------------------------------

TOR-51 ข้อมูลรายละเอียดโครงการสำนักโลจิสติกส์ (TOR) ปี 2551 --------------------------------------------------

TOR-52 ข้อมูลรายละเอียดโครงการสำนักโลจิสติกส์ (TOR) ปี 2552 --------------------------------------------------

TOR-53 ข้อมูลรายละเอียดโครงการสำนักโลจิสติกส์ (TOR) ปี 2553 --------------------------------------------------

TOR-54 ข้อมูลรายละเอียดโครงการสำนักโลจิสติกส์ (TOR) ปี 2554 --------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------

โครงการสำนักโลจิสติกส์ที่มีการดำเนินการ 2550 ถึงปัจจุบัน

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ลงข้อมูล

Comments   

 
0 #2 Test, just a testrardFlolf 2019-07-04 04:32
Hello. And Bye.
Quote
 
 
0 #1 Test, just a testrardFlolf 2019-06-12 18:39
Hello. And Bye.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก